Pneurevue.cz » Aktuality » Obchod » Zákon o výrobcích s ukončenou životností z pohledu Eltma

Zákon o výrobcích s ukončenou životností z pohledu Eltma

 
Lide

úterý, 20. dubna 2021

V prosinci 2020 byl přijat Zákon o výrobcích s ukončenou životností čili ZVUŽ. Co tento zákon přináší všem zúčastněným v oblasti zpětného odběru pneumatik? To nám přiblíží Ing. Radim Filák, jednatel společnosti ELT Management Company (Eltma), jediného autorizovaného kolektivního systému pro plnění povinností výrobců a dovozců pneumatik v ČR.

 

Pneumatiky jsou jedním z výrobků, jehož sběr a recyklace jsou velmi nákladnou položkou. Kolektivní systém Eltma, který zahájil svou činnost v roce 2016, vznikl na základě připravenosti největších výrobců a dovozců pneumatik se podílet na ochraně životního prostředí, a hlavně finančně podpořit vznik systému sběru a zpracování pneumatik. Do roku 2020 kolektivní systém sdružil 87 výrobců a dovozců, kteří zvolili transparentní způsob plnění svých zákonných povinností.

ZVUŽ přináší mnohé změny a obecně lze očekávat, že již tak nákladná činnost bude znamenat ještě větší finanční zátěž. Od roku 2021 je již pevně stanoveno, že každý výrobce či dovozce, plnící buď individuálně nebo kolektivně, musí mít jedno místo zpětného odběru v každé obci s pověřeným úřadem a městském obvodě statutárních měst. Je dále povinností zřídit místo zpětného odběru i tam, kde výrobce či dovozce nemá v okruhu 10 kilometrů žádné místo, pokud o to obec požádá. Je jasné, že pro některé subjekty to může znamenat obrovský problém, zejména pokud provozovali jediné místo zpětného odběru nebo žádné.

Je třeba mít písemnou smlouvu o zpětném odběru s každým místem tak, aby bylo zřejmé, že místo se zpětným odběrem souhlasí a jak bude zpětný odběr přesně probíhat ku spokojenosti všech. Přibyde sice administrativa, ale ubyde nejasností, a hlavně místa zpětného odběru budou mít písemný doklad, ve kterém se stanoví podmínky. Kolektivní systém již od začátku své existence uzavírá výhradně písemné smlouvy se všemi subjekty.

Evidence pneumatik také doznala změn. V rámci ZVUŽ byly definovány skupiny výrobků, po nichž je nutné vést evidenci nejen pneumatik uvedených na trh, ale i pneumatik vysbíraných a zpracovaných. Evidenci pneumatik uvedených na trh vede povinná osoba v kilogramech i v kusech, a to právě po produktových skupinách. Dále je třeba evidovat rovněž tok těchto pneumatik, tedy vést si evidenci o osobách, které pneumatiky po ukončení životnosti vysbíraly a zpracovaly. Místem zpracování se myslí místo, kde došlo k jejich konečnému zpracování, tedy ne místo vážení či přepravy. V roce 2021 se zvedá hranice minimální sběrné kvóty na 70 %, v roce 2022 na 80 %.

ZVUŽ přináší některé nové požadavky na finanční stabilitu systému. Novou povinností pro individuálně plnící výrobce je složení kauce ve výši 20 % ročních nákladů. Kauce musí být držena na vázaném účtu a musí být složena již před uvedením výrobku na trh. I kolektivní systém musí vytvořit rezervu ve výši 50 % nákladů, a to do 5 let.

Nadále platí principy zpětného odběru – ZVUŽ je pouze shrnuje. Pozor si tak nadále musí dávat prodejci, kteří nakupují od dovozce, jenž není registrovaný v seznamu povinných osob, který vede MŽP. V tom případě povinnosti tohoto dovozce přecházejí právě na kupujícího. Zpětný odběr zůstává na místech k tomu určených písemnou smlouvou bezplatný, a to bez ohledu na nákup zboží či služeb. Nesmějí se na něj vázat žádné další poplatky. Zpětný odběr lze odmítnout pouze z důvodu obavy kontaminace provozovny či při pochybnosti, zda se jedná o konečného uživatele. Nemusí být také odebráno celé množství, pokud přesahuje kapacitu provozovny.

Děkujeme všem svým dosavadním partnerům – účastníkům, zpracovatelům a sběrným místům – s jejichž pomocí mnohé povinnosti dané od 1. 1. 2021 plníme již dnes. Těšíme se i na ty, kteří se stanou našimi novými partnery. Přejeme všem všechno dobré v roce 2021 a hlavně pevné zdraví.

Advertorial
Publikováno v Pneu revue č. 1/2021

 

 
 
 

Komentáře k článku

Hrouda
Hrouda Mam dotaz. " I kolektivní systém musí vytvořit rezervu ve výši 50 % nákladů, a to do 5 let." Jakým způsobem vytvoří kolektivní systém rezervu 50% do 5 let? Někdo se na to složí, nebo tu sumu postupně vydělají a daji stranou.? Nebo.......?
středa, 21. dubna 2021
 
 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz