Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 10 » Valná hromada SVP ČR

Valná hromada SVP ČR

 
image1205

Těžištěm činnosti Sdružení výrobců protektorů ČR (SVP ČR) v roce 2010 je aktivní účast v oblasti připomínkování a prosazování zájmů sdružení při přípravě nového zákona o odpadech a zákona o zpětném odběru. Na MŽP se za poslední rok vystřídalo pět...

 
Těžištěm činnosti Sdružení výrobců protektorů ČR (SVP ČR) v roce 2010 je aktivní účast v oblasti připomínkování a prosazování zájmů sdružení při přípravě nového zákona o odpadech a zákona o zpětném odběru. Na MŽP se za poslední rok vystřídalo pět ministrů – Bursík, Miko, Dusík, Šebesta, a po Šebestovi současná a s ohledem na letošní volby zřejmě dočasná ministryně Rut Bízková. Novela, nebo lépe řečeno nový zákon o odpadech tak bude zřejmě zpracováván znovu.

SVP ČR je i nadále členem mezinárodní asociace výrobců protektorů BIPAVER a jeho zástupci se pravidelně účastní valných shromáždění. SVP ČR je též členem českého Sdružení pro využití pneumatik a odpadní pryže, jehož aktivity jsou zaměřeny především na materiálové využití „odpadních“ pneumatik. Akcí pořádaných SVPOP se pravidelně účastní zástupci ministerstev průmyslu, dopravy a životního prostředí. Smyslem členství SVP ČR je zachovat a propagovat protektorování jako prioritu v nakládání s vyřazenými pneumatikami.

SVP ČR věnovalo a nadále věnuje pozornost novým technologiím zpracování odpadních pneumatik, zejména pak pyrolýze. V prosinci 2009 zástupci SVP ČR navštívili společnost Hoks industry, která ve spolupráci se společností Simul trust vyvíjí ve Vratimově mobilní pyrolýzní jednotku. Na rozdíl od minulých technologií, (Bělorusko, Polycomp) jejich projekt vychází z nízkoteplotního rozkladu pryže, a tak praktické využití této technologie je s největší pravděpodobností reálné.

RNDr. Vlastimila Mikulová informovala o přijetí zákonů, jimiž se mění a doplňuje zákon 185/2001 Sb. zejména z nutnosti zapracování příslušných předpisů Evropských společenství. Upozornila na sněmovní tisk 1031 schválený PS, který mimo jiné jasně definuje priority nakládání s odpady :

Hierarchie způsobů nakládání s odpady
(1) V rámci odpadového hospodářství musí být dodržována tato hierarchie způsobů nakládání s odpady:
a) předcházení vzniku odpadů,
b) příprava k opětovnému použití,
c) recyklace odpadů,
d) jiné využití odpadů, například energetické využití,
e) odstranění odpadů.“

SVP ČR k problému použitých pneu
Poslední jednání na MŽP za účasti členů sdružení se konalo 12. března 2010 a jeho úkolem byly již dříve probrané a diskutované okruhy problémů :
1. Definice pneumatiky s ukončenou životností (ELT – End of Life Tyre)
2. Co vše zahrnout do zpětného odběru (ZO)
3. Problematika staré zátěže – sběrné dvory, obce
4. Dovoz odpadních pneumatik ze zahraničí - možnost omezení
5. Minimální úroveň ZO
6. Ekonomické zvýhodnění dalšího využití ELT před odstraněním
7. Sankce za neplnění ZO

Ke všem těmto bodům připravilo SVP ČR obsáhlé stanovisko. Mimo jiné se v něm konstatuje, že protektorování je objektivně nejracionálnějším využitím ELT, a to jak z hlediska ekonomického, tak ochrany životního prostředí. Systém protektorování, na rozdíl od jiných způsobů nakládání s ELT funguje na ryze tržním principu, bez podpory. V tomto případě navrhuje SVP ČR nepřímou podporu např. formou doporučení, aby dopravci, jejichž výkony jsou hrazeny z veřejných rozpočtů, používali protektory.

Není pochyb o tom, že zákon o odpadech se bezprostředně dotýká sektoru protektorování a SVP ČR má mimořádný zájem na tom, aby zákon obsahoval ustanovení preferující opětovné využití vyřazených pneumatik, a to ne pouze ve formě konstatování, ale ve formě stanovení konkrétních povinností původců odpadu včetně sankcí za jejich nedodržování. Existence sdružení právnických osob SVP ČR umožňuje aktivní účast na všech pracovních jednáních, konferencích a seminářích. Členství v mezinárodní organizaci BIPAVER tento mandát ještě posiluje.


 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz