Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 2 / 11 » Stavíme nový pneuservis

Stavíme nový pneuservis

 
image280

Volba lokality pro nový pneuservis nebo autoservis je na první pohled jednoduchá. Snad každého napadne, že správné je takové místo,kde bude provozovna hodně vidět. Nejlépe někde u frekventovanésilnice. Pro začátek podnikání ale zdaleka nestačí jen...

 
Volba lokality pro nový pneuservis nebo autoservis je na první pohled jednoduchá. Snad každého napadne, že správné je takové místo,
kde bude provozovna hodně vidět. Nejlépe někde u frekventované
silnice. Pro začátek podnikání ale zdaleka nestačí jen koupit pozemek
a začít stavět. Co bychom při výběru místa neměli zanedbat,
na to jsme se zeptali na několika radnicích českých měst, a hovořili
jsme i s právníkem a architektkou.

„Současná úprava stavebního zákona umožňuje oproti té předchozí velmi variabilní postupy při umisťování a povolování staveb, jejichž využití se odvíjí od variability staveb a jejich konkrétních podmínek a parametrů. To je třeba mít na zřeteli již při formulování podnikatelského záměru, ze kterého bude odvozena i konkrétní představa o provozovně pneu či autoservisu jako stavbě,“ říká Miroslav Šimek, vedoucí odboru stavebního úřadu v Liberci.
Umisťování pneuservisu nebo autoservisu v území musí být v souladu s podmínkami využití území, danými platnou územně plánovací dokumentací. Důležitý je zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), § 18. „Územní plán řeší komplexně účelné využití území, koordinuje veřejné a soukromé záměry změn v území. Územní plánování ve veřejném zájmu chránía rozvíjí přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území,“ říká architektka Marie Horváthová.

Mezi nejdůležitější právní normy, kterými by se měl stavitel pneuservisu řídit, podle ní patří vyhláška č. 01/2006 Sb., o obecných požadavcích na využívání území v § 24, Zvláštní požadavky na umisťování staveb, odstavec (4): „Servisy, opravny, čerpací stanice pohonných hmot včetně zařízení pro manipulaci s nimi, zejména překladiště, stáčírny, mycí rampy, odpařovací stanice, další stavby, zejména dílny, sklady, nádrže topných olejů, sběrny, skládky, ve kterých dochází k manipulaci s látkami, které mohou ohrozit povrchové nebo podzemní vody, např. jedovaté a žíravé látky, radioaktivní látky, se nesmí umisťovat v ochranném pásmu I. a II. stupně vodních zdrojů sloužících pro zásobování pitnou vodou, v ochranných pásmech prvního stupně, nebo v užším prozatímním ochranném pásmu přírodních léčivých zdrojů anebo zdrojů přírodních minerálních vod stolních“.

Celý článek si přečtěte v Pneu revue č. 2 / 11


 
 
 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz