Pneurevue.cz » Aktuální číslo » PNEU REVUE 4 / 15 » Novela zákona o odpadech

Novela zákona o odpadech

 
Ekologie

pátek, 27. listopadu 2015

Za poslední tři roky byl zákon o odpadech novelizován devětkrát. Poslední novela č. 223/2015 Sb. nabyla platnosti od 1. 10. 2015. K vládnímu návrhu zákona podal Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny pozměňovací návrhy, na základě kterých byla do zákona doplněna samostatná Hlava II v páté části zákona, upravující podmínky vzniku a fungování kolektivních systémů v oblasti pneumatik. Za poslední tři roky byl zákon o odpadech novelizován devětkrát. Poslední novela č. 223/2015 Sb. nabyla platnosti od 1. 10. 2015. K vládnímu návrhu zákona podal Výbor pro životní prostředí Poslanecké sněmovny pozměňovací návrhy, na základě kterých byla do zákona doplněna samostatná Hlava II v páté části zákona, upravující podmínky vzniku a fungování kolektivních systémů v oblasti pneumatik.

 

Projednávání poslaneckého návrhu nepředchází standardní připomínkové řízení, a tak odborná veřejnost má omezenou možnost se k poslaneckému návrhu vyjádřit. V ČR existuje řada společností provozujících kolektivní systém zpětného odběru použitých výrobků a podmínky jejich vzniku a fungování jsou až na „drobné“ výjimky totožné.

Připomínky Sdružení výrobců protektorů, ex post.
§ 38a byl doplněn o definice individuálního a kolektivního systému realizace zpětného odběru, zpracování a využití odpadních pneumatik. V ČR převážná část povinných osob plní individuálně, ale v praxi existuje tzv. solidární systém, výhodný zejména pro „malé“ dovozce pneumatik. Podstatou je dohoda mezi povinnými osobami, podložená smlouvou o společném plnění. Zákon sice tuto formu plnění pro pneumatiky na rozdíl od zákonné úpravy zpětného odběru baterií (§ 31k) nezmiňuje, ale také nevylučuje, což dovozujeme z ustanovení

§ 38b odst. 2 písm. d), kterým je povinné osobě uložena povinnost definovat způsob zajištění zpětného odběru použitých pneumatik, jejich zpracování a využití.

Novela zákona v §§ 38c-38h definuje podmínky pro provozovatele systému k provozování kolektivního systému. Společníky provozovatele systému mohou být pouze povinné osoby, z nichž každá uváděla na trh pneumatiky nejméně po dobu tří  předcházejících let a za předcházející tři kalendářní roky uvedla na trh pneumatiky v objemu nejméně 1000 tun. Toto ustanovení je ve srovnání s podmínkami jiných kolektivních systémů provozovaných v ČR diskriminační a umožňuje v podstatě vznik jen jedné, monopolní společnosti. Například v oblasti zpětného odběru elektroodpadu je registrováno 17 společností, provozujících kolektivní sytém. Za rok 2012 odevzdalo roční zprávu o plnění povinnosti zpětného odběru pneumatik 60 subjektů, z nichž pouze 12 splňuje danou podmínku. (zdroj: ISPOP).

Možná jen formální problém nesouladu definice pneumatiky podle ČSN 631001 a terminologií použitou v zákoně o odpadech je řešen ustanovením odst. 4 § 38a, což lze považovat za nepříliš šťastné řešení vzhledem k tomu, že má platnost jen „pro účely této části zákona“.

Zákon nově stanovuje pro povinné osoby, distributory a poslední prodejce povinnost při prodeji pneumatik uvádět náklady na zpětný odběr použitých pneumatik a zpracování a využití odpadních pneumatik odděleně od ceny prodávané pneumatiky. Protektorů se to týká jen v případě, že předmětem prodeje je protektor dovezený ze zahraničí nebo vyrobený na ojeté pneumatice dovezené ze zahraničí, což zákon, ani prováděcí vyhláška č. 248/2015 Sb. neřeší.

S čím se novela zákona o odpadech ani po 9. novelizaci nevyrovnala?
Evropská komise vykonává dohled nad implementací evropské legislativy do národních legislativ. V roce 2009 Generální ředitelství Komise pro životní prostředí řešilo téměř 500 případů nesouladu národní a evropské legislativy v oblasti zachování životního prostředí, vodního hospodářství a nakládání s odpady. Dalo se tedy očekávat, že období přípravy novely zákona o odpadech předkladatel Ministerstvo životního prostředí (MŽP) využije k odstranění nesouladu české a evropské legislativy. Na tato neakceptovaná ustanovení evropské legislativy v právním řádu ČR, která se vztahují k nakládání s pneumatikami, dlouhodobě upozorňuje Sdružení výrobců protektorů České republiky (SVP ČR).

Celý článek si přečtěte v Pneu revuč č. 4/2015

 

 
 

Související články

 

Komentáře k článku

 
 

Newsletter

Archiv

 

Reklama

MarketPoint

 
 
 

5. května 1323/9
140 00 Praha 4

Tel.: +420 261 221 953
Tel.: +420 241 409 318

Fax: +420 241 403 333
E-mail: info@pneurevue.cz